12/25/2014

Stator của máy phát điện gió

Cách quấn cuộn dây Stator là bộ phận quan trọng nhất của tuabin gió. Nó chứa tất cả các cuộn dây để sinh ra điện khi có nam châm đi qua. ...