Tính từ trong tiếng Anh

A. Tính từ trong tiếng Anh

  • Tính từ trong tiếng Anh gọi là adjective.

  • Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái,...

  • Tính từ được dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.

Để nói: Quyển sách màu đỏ ta nói The book is red.

Trong câu trên:

  • red là tính từ chỉ màu sắc.

  • Động từ chính trong câu là động từ to be. Chúng ta không thể nói The book red mà phải có mặt động từ to be. Động từ To be ở đây không cần dịch nghĩa. Nếu dịch sát nghĩa có thể dịch Quyển sách thì đẹp. Thiếu động từ không thể làm thành câu được.

Cũng vậy, ta không thể nói The book on the table mà phải nói The book is on the table (Quyển sách (thì) ở trên bàn).

B. Tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ

Tính từ còn có thể đi kèm với danh từ để bổ nghĩa cho danh từ.

Ví dụ:

- This is a red book.

(Đây là một quyển sách màu đỏ.)

Trong câu trên:

  • This đóng vai trò chủ từ.

  • is là động từ chính trong câu.

  • a red book là một danh từ. Đây được gọi là một danh từ kép (compound noun). Danh từ kép này gồm có: a là mạo từ của book, red là tính từ đi kèm để mô tả thêm về danh từ (book), book là danh từ chính.

Trong tiếng Anh từ bổ nghĩa cho danh từ luôn đi trước danh từ và sau mạo từ của danh từ đó. Ví dụ:

- The red book is on the table.

(Quyển sách màu đỏ ở trên bàn.)

- That's a pretty book.

(Đó là một quyển sách đẹp.)

Một danh từ có thể có nhiều bổ nghĩa. Ví dụ:

- He holds a red beautiful book.

(Anh ta cầm một quyển sách đẹp màu đỏ.)

Chữ very thường được dùng với tính từ để chỉ mức độ nhiều của tính chất. Very có nghĩa là rất.

- Mary is very pretty.

(Mary rất đẹp.)

- Computer is very wonderful.

(Máy tính rất tuyệt vời.)

C. Cách sử dụng this và that trong tiếng Anh

This, that còn được dùng như tính từ với nghĩa này, kia. Ví dụ:

- This book is very bad.

(Quyển sách này rất tệ.)

- That red flower isn't beautiful.

(Bông hoa đỏ đó không đẹp.)

Khi danh từ là số nhiều thì this, that chuyển thành these, those.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn