Danh từ và Mạo từ trong tiếng Anh

 

A. Định nghĩa và phân loại danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là gì ?

    Trong tiếng Anh danh từ gọi là Noun.

    Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Phân loại Danh từ

Danh từ có thể được chia thành hai loại chính:

 • Danh từ cụ thể (concrete nouns): loại danh từ này có thể chia thành hai loại sau:

  • Danh từ chung (common nouns): là danh từ dùng làm tên chung cho một loại.

   table cái bàn

   man người đàn ông

   wall bức tường

   ...

  • Danh từ riêng (proper nouns): là tên riêng

   Marry

   VietJack

   England

   ...

 • Danh từ trừu tượng (abstract nouns)

  happiness sự hạnh phúc

  beauty vẻ đẹp

  health sức khỏe

  ...

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

 • Danh từ đếm được (Countable nouns): Một danh từ được xếp vào loại đếm được khi chúng ta có thể đếm trực tiếp người hay vật ấy. Phần lớn danh từ cụ thể đều thuộc vào loại đếm được.

  Ví dụ:

  boy cậu bé

  apple quả táo

  book quyển sách

  tree cây

  ...

 • Danh từ không đếm được (Uncountable nouns): Một danh từ được xếp vào loại không đếm được khi chúng ta không đếm trực tiếp người hay vật ấy. Muốn đếm, ta phải thông qua một đơn vị đo lường thích hợp. Phần lớn danh từ trừu tượng đều thuộc vào loại không đếm được.

  Ví dụ:

  meat thịt

  ink mực

  chalk phấn

  water nước

  ...


B. Cách viết dạng số nhiều của Danh từ trong tiếng Anh

Một được xem như là số ít (singular)Từ hai trở lên được xem là số nhiều (plural). Danh từ thay đổi theo số ít và số nhiều.

Nguyên tắc đổi từ số ít sang số nhiều

 • Thông thường, bạn thêm s vào sau danh từ số ít để chuyển sang dạng danh từ số nhiều.

  chair --> chairs

  dog --> dogs

  girl --> girls

  ...

 • Với các danh từ tận cùng bằng O, X, S, Z, CH, SH thì bạn thêm es vào sau danh từ số ít để chuyển sang dạng danh từ số nhiều.

  potato --> potatoes

  box --> boxes

  bus --> buses

  buzz --> buzzes

  watch --> watches

  dish --> dishes

  Ngoại trừ một số trường hợp sau:

  1. Với các danh từ tận cùng bằng O nhưng có nguồn gốc không phải là tiếng Anh thì chỉ thêm s ở số nhiều.

  pianos, photos, dynamo, magnetos, kilos, mementos, solos

  2. Với các danh từ tận cùng bằng nguyên âm + O thì chỉ thêm s ở số nhiều.

  cuckoos, cameos, bamboos, curios, studios, radios

 • Với các danh từ tận cùng bằng phụ âm + Y thì chuyển Y thành I và sau đó thêm ES ở dạng số nhiều.

  lady --> ladies

  story --> stories

 • Với các danh từ tận cùng bằng F hay FE thì chuyển thành VES ở số nhiều.

  leaf --> leaves

  knife --> knives

  Các trường hợp ngoại lệ:

  1. Với danh từ sau, bạn chỉ cần thêm s ở dạng số nhiều:

  roofs : mái nhà

  gulfs : vịnh

  cliffs : bờ đá dốc

  reefs : đá ngầm

  proofs : bằng chứng

  chiefs : thủ lãnh

  turfs : lớp đất mặt

  safes : tủ sắt

  dwarfs : người lùn

  beliefs : niềm tin

  2. Các danh từ sau có hai hình thức số nhiều:

  wharfs hoặc wharves: cầu tàu gỗ

  staffs hoặc staves : cán bộ

  hoofs hoặc hooves : móng guốc

Cách phát âm với danh từ số nhiều tận cùng là S

 • Được phát âm là /z/: khi đi sau các nguyên âm và các phụ âm tỏ (voiced consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /l/, /r/

  boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves,

  bathes, rooms, turns, things, walls, cars

 • Được phát âm là /s/: khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /f/, /k/, /p/, /t/.

  laughs, walks, cups, cats, tenths

 • Được phát âm là /iz/: khi đi sau một phụ âm rít (hissing consonants), cụ thể là các phụ âm sau: /z/, /s/, /dZ/, /tS/.

  refuses, passes, judges, churches, garages, wishes

Trường hợp đặc biệt

Các qui tắc chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều trên thường áp dụng với đa số danh từ, tuy nhiên có một số danh từ không theo qui tắc trên:

 • Danh từ có dạng số ít và số nhiều giống nhau

  deer : con nai

  sheep : con cừu

  swine : con heo

 • Một số danh từ có dạng số nhiều đặc biệt

  man – men : đàn ông

  woman – women : phụ nữ

  child – children : trẻ con

  tooth – teeth : cái răng

  foot – feet : bàn chân

  mouse – mice : chuột nhắt

  goose – geese : con ngỗng

  louse – lice :con rận

QUẢNG CÁO

C. Mạo từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt ta vẫn thường nói như: cái nón, chiếc nón, trong tiếng Anh những từ có ý nghĩa tương tự như cái và chiếc đó gọi là Mạo từ (Article).

Tiếng Anh có các mạo từ: the, a, an.

Các danh từ thường có các mạo từ đi trước.

Ví dụ:

the hat cái nón

the house cái nhà

a boy một cậu bé

Mạo từ xác định và mạo từ bất định

 • Mạo từ the gọi là mạo từ xác định (Definite Article). Mạo từ the đọc thành [ði] khi đứng trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm (phụ âm h thường là một phụ âm câm như hour (giờ) không đọc là [hauơ] mà là [auơ]).

  the hat [ðơ hæt]

  nhưng

  the end [ði end]

  the house [ðơ haus]

  nhưng

  the hour [ði auơ]

 • Mạo từ a gọi là mạo từ không xác định hay bất định (Indefinite Article). Mạo từ a được đổi thành an khi đi trước một danh từ bắt đầu bằng một nguyên âm hay phụ âm câm.

  a hat (một cái nón)

  nhưng

  an event (một sự kiện)

  a boy (một cậu bé)

  nhưng

  an hour (một giờ đồng hồ)

Về cách sử dụng của ba mạo từ the, a, an chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong các chương sau.


Mới hơn Cũ hơn