Mẫu câu giao tiếp

INTERNET SLANGS

INTERNET SLANGS 1. LOL: laugh out loud 2. 0MG: Oh my God 3. ILY: I love you 4. LMAO: laughing my …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào