Lời đáp trong giao tiếp tiếng Anh

 

Các lời đáp thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh

Dưới đây là một số lời đáp thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh:

- I'm doing very well, thank you. And you? (Trang trọng)

- I'm fine, thank you.

- Fine. How are you?

- Great, thanks. What about you?

Couldn't be better! Yourself?

- Not bad. You?

- Okay, I guess. You doing all right?

Can't complain. How about you?

- Lousy! (Thân mật)

- Fantastic! (Thân mật)

Trong đó:

  • And you? hay You? có nghĩa là "And how are you doing?". Nên lịch sự hỏi về người khác sau khi chúng ta đã đáp lại lời chào.

  • Couldn't be better có nghĩa là "I couldn't be better" hoặc "Things in my life couldn't be better".

  • You doing all right? có nghĩa là "Are you doing all right?"

  • Can't complain có nghĩa là "I can't complain".

  • Ba câu đáp cuối cùng này là những ví dụ về sự tĩnh lược. Tĩnh lược hay rút ngắn những mệnh đề hay câu hỏi là bỏ bớt một từ hay một cụm từ đã trở nên phổ thông trong trò chuyện hàng ngày.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn