Lời chào trong giao tiếp tiếng Anh

 

Lời chào trong giao tiếp tiếng Anh

Các lời chào thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh

Dưới đây là một số lời chào thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh:

Good day, Dr. Olson. How are you? (Trang trọng)

Good evening, Mr. Polinski. How are you tonight? (Trang trọng)

- Good afternoon, ma'am. You're looking well today. (Trang trọng)

- Good morning, sir. (Trang trọng)

- Hello, Jihad. How're you doing?

- Hello. It's a nice evening, isn't it?

- Hi, Paula. What are you up to these days?

'Morning, Li. Are you doing okay?

- Hey, Mashan! What have you been doing these days?

- Hey, Jack. How's it going?

- Hi, Jay. What's happening? (thân mật)

Trong đó:

  • Good day và Good evening có thể được dùng như một lời chào hay một lời tạm biệt. Good afternoon và Good morning thường chỉ được dùng để chào và Good night chỉ được dùng để tạm biệt — không bao giờ dùng để chào.

  • Ma'am thường được dùng theo một cách trang trọng khi nhắc đến một người phụ nữ. Nó có nghĩa là madame và được dùng cho phụ nữ chưa chồng lẫn có chồng để tỏ sự kính trọng; tuy nhiên một số phụ nữ trẻ không thích được gọi là ma'am.

  • Sir được dùng cùng cách như ma'am nhưng với đàn ông.

  • Up to là một cách diễn tả thân mật cho nghĩa "doing".

  • 'Morning là một hình thức tĩnh lược thân mật của good morning. Chúng ta thường lược bỏ good trong good morning, good afternoon, good evening và good night trong đàm thoại hàng ngày.

  • What's happening? (hay What's up?) là những câu thường được các thanh niên dùng. Tiếng lóng thường thay đổi liên tục, vì vậy cái được dùng phổ biến trong năm này lại không còn hợp thời trong năm tới nữa. Chẳng hạn "What's happening?" thường được nghe các thanh niên nói cách đây vài năm nhưng nó đã trở nên ít phổ biến trong những năm gần đây.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn