Cách sử dụng There is, There are trong tiếng Anh

 

A. Cách sử dụng There is/There are trong tiếng Anh

Bạn xét câu sau:

- There is a book on the table.

Câu này được dịch là: Có một quyển sách ở trên bàn.

    Trong tiếng Anh thành ngữ: There + to be được dịch là .

    Khi dùng với danh từ số nhiều, chúng ta sử dụng there are.

Ở đây, there đóng vai trò như một chủ từ. Vì vây, khi viết ở dạng phủ định và nghi vấn ta làm như với câu có chủ từ + to be.

Người ta thường dùng các từ sau với cấu trúc there + to be:

many/much : nhiều

some : một vài

any : bất cứ, cái nào

Trong đó:

many dùng với danh từ đếm được.

much dùng với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

- There are many books on the table.

(Có nhiều sách ở trên bàn.)

nhưng

- There is much milk in the bottle.

(Có nhiều sữa ở trong chai.)

Chúng ta dùng some trong câu khẳng định và any trong câu phủ định và nghi vấn.

Ví dụ:

- There are some pens on the table.

(Có vài cây bút ở trên bàn.)

- There isn't any pen on the table.

(Không có cây bút nào ở trên bàn.)

- Is there any pens on the table? Yes, there're some.

(Có cây bút nào ở trên bàn không? Vâng, có vài cây.)

    Khi đứng riêng một mình there còn có nghĩa là ở đó. Từ có ý nghĩa tương tự như there là here (ở đây).

Ví dụ:

- The book is there.

(Quyển sách ở đó.)

- I go there.

(Tôi đi đến đó.)

- My house is here.

(Nhà tôi ở đây.)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn