Phân số trong tiếng Anh

 

A. Phân số trong tiếng Anh

Cách viết và đọc phân số thông thường

 • Tử số (numerator) được viết bằng số đếm; mẫu số (denominator) được viết bằng số thứ tự.

  = one-tenth

  10

  1 = one-fifth

  5

 • Nếu tử số là số nhiều (lớn hơn 1) thì mẫu số cũng phải có hình thức số nhiều.

  5 = five-eighths

  8

  2 = two-sevenths

  7

 • Nếu phân số có một số nguyên trước nó (hỗn số) ta thêm and trước khi viết phân số:

  8 = three and five-eighths

  5

Một số phân số đặc biệt

1 = a half

2

1 = a quarter = a fourth

4

3 = three quarter

4

Một số cách sử dụng phân số đặc biệt

- This cake is only half as big as that one.

(Cái bánh này chỉ lớn bằng nửa cái kia.)

- My house is three-quarters the height of the tree.

(Nhà tôi chỉ cao bằng 3/4 cái cây.)

- The glass is a third full of water.

(Cái ly đầy 1/3 nước.)

- I couldn't finish the race. I ran only two-thirds of the distance.

(Tôi không thể chạy đến cùng cuộc đua. Tôi chỉ chạy nổi 2/3 đoạn đường.)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn