Thì tương lai đơn trong tiếng Anh

 

A. Thì tương lai đơn trong tiếng Anh

Thì tương lai (Future Tense) được sử dụng để nói về các sự việc diễn ra trong tương lai.

Chúng ta sử dụng will hoặc shall để thành lập thì tương lai.

  • Dùng will với tất cả các ngôi.

  • Riêng ngôi thứ nhất có thể dùng will hay shall đều được, đặc biệt phải dùng shall với câu hỏi.

  • will và shall được dịch là sẽ.

  • Khi viết ở thể phủ định thêm not sau will hoặc shall.

  • Khi viết ở thể nghi vấn chuyển will/shall lên trước chủ từ.

  • will/shall thường được viết tắt thành 'll.

  • will not được viết tắt thành won't.

  • shall not được viết tắt thành shan't.

Ví dụ:

- I'll help you to do it.

Tôi sẽ giúp anh làm điều đó.

- Doesn't your car start? I'll repair it.

(Xe anh không nổ máy được à? Tôi sẽ sửa nó.)

B. Cách sử dụng thì tương lai đơn trong tiếng Anh

Chúng ta dùng will/shall khi quyết định làm điều gì vào thời điểm nói hoặc thường dùng trong các tình huống tỏ ý muốn làm điều gì, đồng ý hay từ chối làm điều gì, hoặc hứa hẹn điều gì.

Ví dụ:

- That bag looks heavy. I'll help you with it.

(Cái bị đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp anh.)

- I'll lend you my book.

(Tôi sẽ cho anh mượn quyển sách của tôi.)

Câu hỏi với will/shall thường ngụ ý yêu cầu điều gì đó:

- Will you shut the door, please?

(Anh làm ơn đóng dùm cánh cửa được không?)

- Will you please be quiet? I'm studying.

(Anh có vui lòng im lặng không? Tôi đang học.)

- What shall I do?

(Tôi sẽ làm gì đây?)

- Where shall we go this evening?

(Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?)

Mới hơn Cũ hơn