Tính từ sở hữu trong tiếng Anh

 

A. Tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I's mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective).

Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau:

NgôiĐại từ nhân xưngTính từ sở hữu
I số ítImy
II số ítYouyour
III số ít

He

She

One

his

her

one's

I số nhiềuWeour
II số nhiềuYouyour
III số nhiềuTheyTheir

    Các tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo.

Ví dụ:

my mother (Mẹ của tôi)

his work (công việc của anh ta)

our office (cơ quan của chúng tôi)

your good friend (người bạn tốt của anh)

B. Cách sử dụng của tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Tính từ sở hữu được dùng để chỉ một người hay vật thuộc về một ngôi nào đó. Khái niệm "thuộc về" ở đây phải được hiểu với nghĩa rất rộng. Khi nói "my car" ta có thể hiểu chiếc xe thuộc về tôi, nhưng khi nói "my uncle" thì không thể hiểu một cách cứng nhắc rằng ông chú ấy thuộc về tôi.

Tính từ sở hữu trong tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ chứ không thay đổi theo số lượng của vật bị sở hữu.

Ví dụ:

- He sees his grandmother.

(Anh ta thăm bà.)

- He sees his grandparents.

(Anh ta thăm ông bà.)

Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu trong nhiều trường hợp mà người Việt Nam không dùng.

Ví dụ:

- He has lost his dog.

(Anh ta lạc mất con chó.)

- He put on his hat and left the room.

(Anh ta đội nón lên và rời phòng.)

- I have had my hair cut.

(Tôi đi hớt tóc.)

- She changed her mind.

(Cô ta đổi ý.)

Tuy nhiên, trong một số thành ngữ, người ta lại thường dùng mạo từ xác định the thay vì sử dụng tính từ sở hữu, nhất là những thành ngữ với in.

Ví dụ:

- I have a cold in the head.

(Tôi bị cảm.)

- She was shot in the leg.

(Cô ta bị bắn vào chân.)

- He got red in the face.

(Anh ấy đỏ mặt.)

- She took me by the hand.

(Cô ấy nắm lấy tay tôi.)

- The ball struck him in the back.

(Quả bóng đập vào lưng anh ta.)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn