Cấu trúc the more ..., the more ... trong tiếng Anh

 

A. Cách sử dụng The more ... The more ... trong tiếng Anh

Chúng ta dùng cấu trúc the + so sánh hơn, the + so sánh hơn để nói lên một điều gì đó tùy thuộc vào một điều khác.

Ví dụ:

- 'What time shall we leave?' 'The sooner the better.'

(Mấy giờ chúng ta đi? Càng sớm càng tốt.)

- 'What size box do you want?' 'The bigger the better.'

(Anh thích cỡ hộp nào? Càng lớn càng tốt.)

- The warmer the weather, the better I feel.

(Thời tiết càng ấm tôi càng thấy dễ chịu hơn.)

- The earlier we leave, the sooner we will arrive.

(Chúng ta đi càng sớm chúng ta càng đến nơi sớm.)

- The more expensive the hotel is, the better the service is.

(Khách sạn càng đắt tiền phục vụ càng tốt.)

- The more you have, the more you want.

(Anh càng có nhiều anh lại càng muốn nhiều.)

B. Lưu ý

Sau than hoặc as chúng ta dùng me, us, him, her, them khi không có động từ đi theo.

Bạn so sánh các câu sau:

- You are taller than I am.

You are taller me.

(Bạn cao hơn tôi.)

- They have more money than we have.

They have more money than us.

(Họ có nhiều tiền hơn chúng tôi.)

- I can't run as fast as he can.

I can't run as fast as him.

(Tôi không thể chạy nhanh bằng anh ta được.)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn