Ôn thi tốt nghiệp THPT | Câu hỏi đuôi

 


TAG QUESTIONS : CÂU HỎI ĐUÔI

- Nếu động từ chính ở phủ định ( có NOT) thì trong phần câu hỏi đuôi BỎ NOT

_ Nếu động từ chính ở khẳng định (không có NOT) thì trong phần câu hỏi đuôi THÊM NOT

-     Nếu trong câu có những từ phủ định : NEVER, SELDOM, RARELY, HARDLY, NO,NEITHER, NONE à trong phần hỏi đuôi không dùng NOT.

-     Một số trường hợp lưu ý :

·       Let’s + V ...                                    ==> SHALL WE ?

·       Vo/ DON’T + Vo .                          .--> WILL YOU?

·       These / those / Someone/ anyone/ nobody..--> chủ từ ở phần đuôi sẽ là THEY

·       This/ that / Something/ anything/ nothing ..--> chủ từ trong phần đuôi sẽ là IT

·       I am ..                                            -->  AREN’T I ?

·       I am not                                         à AM I ? 

Mới hơn Cũ hơn