Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng Anh

 

Cách sử dụng đại từ IT trong tiếng Anh

A. Ý nghĩa của It và cách sử dụng It

Chúng ta đã biết đại từ it có nghĩa là  và được dùng để chỉ đồ vật. Đôi khi it được dùng trong câu đại diện cho một cái gì đó không rõ nghĩa và lúc này it không có nghĩa của riêng nó. Trong trường hợp này người ta gọi nó là một hư tự (Expletive).

Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách sử dụng của đại từ it trong tiếng Anh.

B. It dùng thay cho Danh động từ - Cấu trúc It's + tính từ

Chúng ta đã biết có một số câu sử dụng danh động từ (Gerund) làm chủ từ, có thể viết lại các câu này bằng cách dùng đại từ It.

Ví dụ:

Doing this exercise is very difficult. (gerund)

--> It is very difficult to do this exercise. (expletive)

(Thật khó để làm bài tập này.)

Bạn theo dõi thêm một số ví dụ khác:

It is dangerous to drive fast.

(Lái xe nhanh nguy hiểm lắm.)

It is pleasant to sit next to the fire.

(Ngồi gần ngọn lửa thật dễ chịu.)

It is never too late to learn.

(Học thì chẳng bao giờ muộn quá cả.)

C. Đại từ it trong các thành ngữ

It còn được dùng trong các mệnh đề đặc biệt sau:

It is said that... : Người ta nói rằng...

It is believed that... : Người ta tin rằng...

It is reported that... : Người ta báo rằng...

It is rumoured that... : Người ta đồn rằng...

It is thought that... : Thiết nghĩ rằng...

Ví dụ:

It is said that you are building a very big house.

(Người ta nói rằng anh đang xây một ngôi nhà to lắm.)

It is believed that the angels exist on the earth.

(Người ta tin rằng các thánh thần tồn tại trên trái đất.)

It is reported that your father is coming.

(Người ta báo rằng cha anh đang đến.)

It is rumoured that you are going to got married.

(Người ta đồn rằng anh sắp lấy vợ.)

It is thought that you had better come to see her.

(Thiết nghĩ anh nên đếm thăm cô ấy thì hơn.)

D. Sử dụng it trong các mệnh đề chỉ không gian, thời gian

Đại từ It cũng thường được dùng trong các mệnh đề chỉ thời gian (time), không gian (distance) hay các hiện tượng tự nhiên (natural phenomenon).

Ví dụ:

It's too early.

(Còn sớm quá.)

It's spring now.

(Bây giờ là mùa xuân.)

It is noon.

(Buổi trưa.)

It is a quarter past three.

(Đã ba giờ mười lăm phút.)

It rains.

(Trời mưa.)

It is fine today.

(Hôm nay trời đẹp.)

- How far is it from London to Paris?

(Từ Luân đôn tới Paris bao xa?)

It is not far from here.

(Cách đây không xa lắm.)

It is about ten miles.

(Cách đây khoảng mười dặm.)

E. Sử dụng đại từ it để nhấn mạnh

Đại từ It còn được dùng để nhấn mạnh một từ nào đó trong câu. Lúc này, It tạo với từ đó thành một mệnh đề và mệnh đề này nối với mệnh đề chính bằng chữ that.

Ví dụ:

- I killed the tiger. (Tôi giết con hổ.)

--> It was I that killed the tiger.

(Chính tôi đã giết con hổ.)

- I am reading a book, not a newspaper.

(Tôi đang đọc một quyển sách không phải tờ báo.)

--> It is a book, not a newspaper that I am reading.

F. Sử dụng đại từ it với too

It còn được sử dụng với too.

Bạn xét các ví dụ:

It is too difficult to do these exercises.

(Thật là khó mà làm các bài tập này.)

Câu này cũng tương tự như nói:

--> These exercises are too difficult. Someone can't do them.

(Các bài tập này quá khó. Ai đó không làm được.)

Chúng ta cũng dùng too... for + túc từ.

Ví dụ:

It is too difficult for us to do these exercises.

--> These exercises are too difficult. We can't do them.

G. Cấu trúc It's time ...

Thành ngữ It's time có nghĩa là Đã đến lúc (cho ai làm cái gì đó).

Ví dụ:

It's time to go home.

(Đã đến lúc về nhà rồi.)

It's time for us to go home.

(Đã đến lúc chúng tôi về nhà.)

Trong hai câu này, bạn cần để ý động từ phía sau là một động từ nguyên thể có to. Chủ từ của động từ này trở thành một túc từ. Câu thứ hai này có thể được viết theo cách khác:

It's time we went home.

Trong cấu trúc này, chúng ta sử dụng thì quá khứ sau It's time nhưng nghĩa của nó vẫn là hiện tại hay tương lai chứ không phải quá khứ.

Ví dụ:

- Why are you still in bed? It's time you got up.

(Sao mày vẫn còn ở trên giường? Đã đến lúc phải dậy rồi đấy.)

- I think it's time the government did something about pollution.

(Tôi nghĩ đã đến lúc chính quyền phải làm cái gì đó đối với sự ô nhiễm.)

Thường chúng ta dùng cấu trúc này khi chúng ta phàn nàn hay khiển trách ai điều gì đó.

Người ta còn dùng It's high time hoặc It's about time. Khi sử dụng theo hai cấu trúc này, ý nghĩa phàn nàn hay khiển trách nặng hơn.

Ví dụ:

- You're very selfish. It's high time you realised that you're not the most important person in the world.

(Anh ích kỷ lắm. Đã đến lúc anh phải nhận ra rằng anh chẳng phải là kẻ quan trọng nhất trên thế giới này.)

It's about time Jack did some work for his examinations.

(Đã đến lúc Jack phải làm một việc gì đó cho bài thi của anh ta.)

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn