Cách sử dụng Can, May & Be able to trong tiếng Anh

 

A. Cách sử dụng CAN trong tiếng Anh

    Can là một động từ khuyết thiếu, có nghĩa là có thể.

  • Can luôn luôn được theo sau bởi một động từ nguyên thể không có to (bare infinitive).

  • Can không biến thể trong tất cả các ngôi.

  • Khi dùng trong câu phủ định, bạn thêm not sau can và chuyển can lên đầu câu khi dùng với câu nghi vấn.

Ghi chú: Chúng ta có thể nói động từ to be, to do, to have nhưng KHÔNG bao giờ nói to can.

Ví dụ:

- I can speak English.

(Tôi có thể nói tiếng Anh = Tôi biết nói tiếng Anh.)

- She can't study computer.

(Cô ta không thể học máy tính được.)

Can not viết tắt thành can't.

Can được dùng để chỉ một khả năng hiện tại và tương lai.

    Đôi khi can được dùng trong câu hỏi với ngụ ý xin phép.

Ví dụ:

- Can I help you?

(Tôi có thể giúp bạn được không?)

- Can I go out?

(Tôi có thể ra ngoài được không?)

B. Cách sử dụng MAY trong tiếng Anh

    May cũng là một động từ khuyết thiếu và cũng có nghĩa là có thể nhưng với ý nghĩa là một dự đoán trong hiện tại hay tương lai hoặc một sự được phép trong hiện tại hay tương lai.

Ví dụ:

- It may rain tonight.

(Trời có thể mưa đêm nay.)

- May I use this?

(Tôi được phép dùng cái này không?)

  • May được dùng ở thể nghi vấn bao hàm một sự xin phép.

  • Để dùng may ở thể phủ định hay nghi vấn ta làm như với can.

  • may not viết tắt thành mayn't.

Trong câu phủ định, việc sử dụng may bao hàm một ý nghĩa không cho phép gần như cấm đoán.

Ví dụ:

- You may not go out.

(Mày không được ra ngoài.)

C. Cách sử dụng BE ABLE TO trong tiếng Anh

    Thành ngữ to be able to cũng có nghĩa là có thể, có khả năng.

Nhưng khi nói có thể, ta phân biệt giữa khả năng và tiềm năng.

  • Tiềm năng là điều tự mình có thể làm hoặc vì năng khiếu, hiểu biết, nghề nghiệp, quyền hành hay địa vị.

  • Khả năng là điều có thể xảy ra do một năng lực ngoài mình như một dự đoán.

Tuy rằng chúng ta có thể sử dụng can và be able to đều được nhưng be able to dùng để nhấn mạnh về tiềm năng hơn.

Ví dụ:

- I can speak English. = I am able to speak English.

(Tôi có thể nói tiếng Anh.)

Mới hơn Cũ hơn