Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh

 

A. Câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh

Qua các chương trước, bạn đã biết cách đặt câu hỏi bằng cách đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói chính xác hơn là đảo trợ động từ lên trước chủ từ. Đối với câu chỉ có động từ thường ở thì hiện tại đơn ta dùng thêm do hoặc does.

Tất cả các câu nghi vấn đã viết trong các bài trước gọi là những câu hỏi dạng Yes-No Questions tức Câu hỏi Yes-No, bởi vì với dạng câu hỏi này chỉ đòi hỏi trả lời Yes hoặc No.

Khi chúng ta cần hỏi rõ ràng hơn và có câu trả lời cụ thể hơn ta dùng câu hỏi với các từ để hỏi. Một trong các từ để hỏi chúng ta đã biết rồi là từ để hỏi How many/How much.

Trong tiếng Anh còn một loạt từ để hỏi nữa và các từ để hỏi này đều bắt đầu bằng chữ Wh. Vì vậy câu hỏi dùng với các từ để hỏi này còn gọi là Wh-Questions.

Các từ để hỏi bắt đầu với Wh bao gồm:

What : gì, cái gì

Which : nào, cái nào

Who : ai

Whom : ai

Whose : của ai

Why : tại sao, vì sao

Where : đâu, ở đâu

When : khi nào, bao giờ

B. Cách đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh

Để viết câu hỏi với từ để hỏi, ta chỉ cần nhớ đơn giản rằng:

  • Đã là câu hỏi dĩ nhiên sẽ có sự đảo giữa chủ từ và trợ động từ, nếu trong câu không có trợ động từ ta dùng thêm các trợ động từ (ví dụ: do).

  • Từ hỏi luôn luôn đứng đầu câu hỏi.

Như vậy cấu trúc một câu hỏi có từ để hỏi là:

    Từ để hỏi + Trợ động từ + Chủ ngữ + ...

Ví dụ:

- What is this?

(Cái gì đây? hoặc Đây là cái gì?)

- Where do you live?

(Anh sống ở đâu?)

- When do you see him?

(Anh gặp hắn khi nào?)

- What are you doing?

(Anh đang làm gì thế?)

- Why does she like him?

(Tại sao cô ta thích hắn?)

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn