Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh

 

A. Câu hỏi với WHO, WHOM, WHOSE trong tiếng Anh

Who và Whom đều dùng để hỏi ai, người nào, nhưng:

 • Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu.

 • Whom giữ nhiệm vụ là túc từ của động từ theo sau.

Ví dụ:

- Who can answer that question? (Who là chủ từ của can)

(Ai có thể trả lời câu hỏi đó?)

- Whom do you meet this morning? (Whom là túc từ của meet)

(Anh gặp ai sáng nay?)

Lưu ý rằng:

 • Trong văn nói, người ta có thể dùng who trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. Ví dụ:

  - Who(m) do they help this morning?

  (Họ giúp ai sáng nay?)

 • Động từ trong câu hỏi với Who ở dạng xác định. Ngược lại động từ trong câu hỏi với Whom phải ở dạng nghi vấn:

  - Who is going to London with Daisy?

  (Ai đang đi London cùng với Daisy vậy?)

  - With whom is she going to London?

  = Who(m) did she go to London with?

  (Cô ta đang đi London cùng với ai vậy?)

 • Whose là hình thức sở hữu của Who. Nó được dùng để hỏi "của ai".

  - "Whose is this umbrella?" "It's mine."

  ("Cái ô này của ai?" "Của tôi.")

 • Whose có thể được dùng như một tính từ nghi vấn. Khi ấy theo sau Whose phải có một danh từ.

  - Whose pen are you using?

  (Bạn đang dùng cây bút của ai đấy?)

  - Whose books are they reading?

  (Họ đang đọc sách của ai thế?)

Mới hơn Cũ hơn