Bài tập về chủ điểm phát âm đuôi ed và es/sPRONUNCIATION

Cách đọc ED

/id/  : t , d ( một số tính từ tận cùng = ed :  naked , wicked , learned…)

/ t/ : ch, s, x, sh, k, c, p , f (gh) :

/d/ : còn lại

Cách đọc S/ ES

/iz/ : ch, x, s , sh, ce, ge

/s/ : p, k, f(gh) , t,

/z/:còn lại

 

Mới hơn Cũ hơn